دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*

دارم می میرم

حالم اصلاً خوب نیست

چشم کردم خودمو

به خرده خانم گفتم از بس وسواسی و بهداشتی هستی همیشه مریضی

اما من که به اندازه تو حساس نیستم، کمتر پیش میاد مریض شم

حالا مریض شدم

همه اش دلم می خواد بخ.وابم

باید برم ح.مام

اما حالم خوب نیست

باید درس بخونم

اما حالم خوب نیست

باید ناهار درست کنم

اما حالم خوب نیست

دارم می میرم... 

یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi | 7 شما چیزی نمیگی؟

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101410

مرجع کد موزیک